Feature- Fen rakkaa kurumuge farudhee zinmmaa adhaakuran jehey. SunTV
Nukulhedhuntherikan hunna faraaithakah eheevaan dhe jamiyaaeku soikoffi. SunTV
Suvaalakikobaa - 17 March 2018 SunTV
Fenakee Allah ge kulhadhunvantha kamuge varugadha dhaleeleh Khuthuba. SunTV
Khuthubaa.16 March 2018 SunTV
Ilmee Khazaana : 09th March 2018 SunTV
Jahriyya namaadhu thakugai bismi baarah kiyumakee emme rangalhu goi- Fatwa majlis. SunTV
Khuthubaa. 09 March 2018 Friday SunTV
29 minutes : episode 48 SunTV
29 minutes : episode 50 SunTV