Hukuru Khuuthuba Report. SunTV
Ilmeehazanaa 22 June 2018 SunTV
Suvaalakee koba 23 June 2018 SunTV
Khuthubaa. 22 June 2018 Friday SunTV
Ya Ramadan 21 - Sheikh Mujthaba Hameedh SunTV
Ya Ramadan 29 - 'Alhukamugai dhemi hunnaasheve SunTV
Ya Ramadan 25 - Hailuveriyaa lailathul qadr viley rey hoadhaanee kihineh SunTV
Ya Ramadan 24 - Nabiyyaa (S.A.W) ge fahu 10 eh SunTV
Ya Ramadan 26 - Alhukamugai dhemi hurun SunTV
Ya Ramadan 28 - ' 6 Roadha hifaanee kihineh SunTV